สิ่งที่ชอบมากที่สุดในการเรียนออนไลน์คอร์ส Video On Demand

“สิ่งที่ชอบมากที่สุดในการเรียนออนไลน์คอร์ส Video On Demand คือการที่ให้ครูไทยอธิบายหลักแกรมมาร์ ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง และยังมีการยกตัวอย่างสถานการณ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้คำหรือประโยคต่างๆ ทำให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น ”

Haritchanun