ABA ในสถานศึกษา

คุณกำลังมองหาครูชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐาน สำหรับการสอนที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของท่านหรือไม่?

เป็นระยะเวลากว่า 15 ปีแล้วที่ แอนดรูว์ บิ๊กส์ อคาเดมี ได้มีการบรรจุคุณครูชาวต่างชาติไปทั่วประเทศ คุณครูของเราจะฝึกให้นักเรียนของท่านได้เรียนรู้ในเรื่องของการสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง แฝงไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งคุณครูเหล่านั้นได้ผ่านการอบรมใน
รูปแบบของการเรียนการสอนในสไตล์อย่าง แอนดรูว์ บิ๊กส์ เหมือนกับที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ มีการทำกิจกรรมการเรียนนอกหลักสูตรและด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้แก่นักเรียนตลอดจนถึงคุณครูของสถานศึกษานั้นๆ

แอนดรูว์ บิ๊กส์ ขอเสนอหลักสูตรเต็มและกิจกรรมนอกหลักสูตร อย่างเช่น การสร้างเว็บไซต์ และการสร้างภาพยนตร์ และรวมไปถึงกิจกรรมพิเศษอื่นๆอีกมากมาย อาทิ การแข่งขันสะกดคำ และการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ หากโรงเรียนของคุณสนใจกิจกรรมความสนุกสนาน การทำค่ายภาษาอังกฤษที่น่าตื่นเต้น ทั้งยังได้รับความรู้ภาษาอังกฤษพร้อมกับ สอดแทรกสาระในด้านเนื้อหาอย่างอื่นอีกด้วย สำหรับนักเรียนแล้วละก็ แอนดรูว์ บิ๊กส์ มีประสบการณ์อย่างมากมายในขณะนี้ ABA มีคุณครูอยู่ทั่วประเทศ รวมไปถึง สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่และกรุงเทพมหานคร

เรามีข้อเสนอพิเศษสำหรับ:
• บริษัทเอกชน
• หน่วยงานรัฐ และกระทรวง
• มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยอาชีวศึกษา และโรงเรียน

สนใจติดต่อ
Head office : 086-339-5563
พี่เปิ้น: 089-424-5365
พี่ยอด: 081-621-9914
หรือเมลมาที่ hello@andrewbiggs.com