Grammar Attack III: Advanced

Includes lifetime access

Course Overview

แกรมม่า แอทเเทค 3 / Grammar Attack III: Advanced

คอร์สแกรมม่า แอทเเทค 3 นี้จะเน้นเจาะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยอธิบายจากพื้นฐานของแต่ละหัวข้อ พร้อมประโยคตัวอย่างในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนพ่วงด้วยเนื้อหาที่จำเป็นในการสอบเข้าสถาบันระดับอุดมศึกษา