คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับผู้ใหญ่

ทุกคอร์ส ลดราคา สู้โควิด จาก 4,000 เหลือ >>> 1,500 บาท!!!

Promotion: ถ้าลงทะเบียน 2 คนพร้อมกัน ให้พาเพื่อนมาเรียน ฟรี 1 คน (pay 2 + 1 free)

เงื่อนไข:
1. คนที่เรียนฟรีจะต้องเรียนในกลุ่มเดียวกับผู้ที่ลงทะเบียนเรียน sponsor ให้ ไม่สามารถย้ายกลุ่มได้ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน มีสิทธิเท่าเทียมกันกับผู้จ่ายเงิน
2. การเปิดห้องเรียนได้ต้องมีผู้ลงทะเบียนจ่ายเงินเรียนไม่น้อยกว่า 6 คน มิฉะนั้นจะมีการเลื่อนเปิดเรียนไปอีก 1 สัปดาห์
3. ทุกๆ virtual classroom จะเป็นเวลา 60 นาที โดยแบ่งเป็น สอนจริง 55 นาทีแรก และ อีก 5 นาทีหลัง งาน Admin

สมัครเรียน คลิกเลย!

Beginner : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับผู้ใหญ่ ระดับเบื้องต้น

หลักสูตร
Beginner : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับผู้ใหญ่ ระดับเบื้องต้น
วัตถุประสงค์
1.ผู้ใหญ่ที่เป็นภาษาอังกฤษระดับการสื่อสารเป็นพื้นฐานที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2. สําหรับผู้ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ แต่ต้องการพัฒนาภาษาเพื่อเขียนประโยคที่เหมาะสม
คําอธิบายหลักสูตร
มีทั้งหมด 8 บท
1.การพบกันครั้งแรก
2.พูดคุยและแนะนำตนเอง
3.วันของคุณเป็นอย่างไร
4. แสดงความคิดเห็น
5. เวลา
6. การเปรียบเทียบ
7. กิจวัตรประจําวัน
8. ความรู้สึก
การรับรองมาตรฐาน
ใบรับรองระดับเริ่มต้นจาก Andrew Biggs Academy ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มเป้าหมาย
อายุ 14 ปีขึ้นไป หรือ บุคคลที่กำลังทำงาน
องค์ประกอบสําคัญ
1.หลักสูตรสนทนาทั่วไปที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะสําหรับคนไทยโดยแอนดรูว์บิ๊กกส์
2. มี 2 ขั้นตอนกับการสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อกําหนดระดับของผู้เรียนควรเริ่มต้น 3ส่วนในแต่ละขั้นตอน
3.ศึกษาออนไลน์โดยใช้แบบ Zoom กับครูของ Andrew Biggs Academy ผ่านการฝึกอบรมอย่างเต็มที่
4.นักเรียนสามารถใช้มาร์ทโฟนหรือโน๊ตบุ๊ค
5.กลุ่มการศึกษาขนาดเล็กช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่
6.นักเรียนที่จัดตั้งกลุ่มของตนเองสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้
7.บทเรียนทั้งหมดจะได้รับความรู้และความสนุกสนาน
8.ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวันของตนเอง
ช่วงเวลาการเรียน
เรียน 40 นาที , หยุดพัก 10 นาที, เรียน 40 นาที
รูปแบบ
Zoom (ฟรี)
จํานวนนักเรียนในคลาส
ตั้งแต่ 4 คน และสูงสุด 10 คน
สิ่งที่ทำ
สัมภาษณ์โดยผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษาเพื่อจัดระดับที่เหมาะสม

สมัครเรียน คลิกเลย!

Intermediate : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับผู้ใหญ่ ระดับกลาง

หลักสูตร
Intermediate : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับผู้ใหญ่ ระดับกลาง
วัตถุประสงค์
1.ปรับปรุงภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับคนทํางาน
2.เรียนรู้วิธีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในระดับที่สูงขึ้น
คําอธิบายหลักสูตร
มีทั้งหมด 8 บท
1.ความประทับใจครั้งแรก
2.พูดคุยขนาดเล็กและเครือข่าย
3.บริษัท, ตําแหน่งของฉัน
4.ผลิตภัณฑ์ของฉัน: คุณสมบัติ, ข้อดี, ประโยชน์
5. เทคนิคการวิเคราะห์ทางการตลาด
6. การถามคําถาม
7.การนัดหมาย
8.สัมภาษณ์งาน
การรับรองมาตรฐาน
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษธุรกิจจาก Andrew Biggs Academy ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใหญ่ที่มีระดับภาษาอังกฤษสูงกว่าขั้นพื้นฐานและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
องค์ประกอบสําคัญ
1.หลักสูตรสนทนาทั่วไปที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะสําหรับคนไทยโดยแอนดรูว์บิ๊กกส์
2. มี 2 ขั้นตอนกับการสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อกําหนดระดับของผู้เรียนควรเริ่มต้น 3 ส่วนในแต่ละขั้นตอน
3.ศึกษาออนไลน์โดยใช้แบบ Zoom กับครูของ Andrew Biggs Academy ผ่านการฝึกอบรมอย่างเต็มที่
4.นักเรียนสามารถใช้มาร์ทโฟนหรือโน๊ตบุ๊ค
5.กลุ่มการศึกษาขนาดเล็กช่วยให้นักเรียนได้รับความอุดมสมบูรณ์ของการปฏิบัติ
6.นักเรียนที่จัดตั้งกลุ่มของตนเองสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้
7.บทเรียนทั้งหมดจะได้รับความรู้และความสนุกสนาน
8.ภาษาอังกฤษสําหรับสํานักงานหรือการใช้งานทุกวัน
ช่วงเวลาการเรียน
เรียน 40 นาที , หยุดพัก 10 นาที, เรียน 40 นาที
รูปแบบ
Zoom (ฟรี)
จํานวนนักเรียนในคลาส
ตั้งแต่ 4 คน และสูงสุด 8 คน
สิ่งที่ทำ
สัมภาษณ์โดยผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษาเพื่อจัดระดับที่เหมาะสม

สมัครเรียน คลิกเลย!
คอร์สเรียนสำหรับเด็ก