แคมป์ และ เวิร์กชอป ภาษาอังกฤษ

สถาบันสอนภาษา แอนดรูว์ บิ๊กส์ มีประสบการณ์การจัดค่ายภาษาอังกฤษมามากกว่า 15 ปีแล้ว สามารถจัดค่ายได้
สำ หรับผู้เรียนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้นประถม มัธยม นักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย์ หรือทางด้าน
ธุรกิจ ในระดับผู้บริหาร พนักงาน หรือข้าราชการเช่นเจ้าหน้าที่ของโครงการพระราชดำ ริ ค่ายภาษาอังกฤษของเรา
ประสบความสำ เร็จอย่างยิ่ง เนื่องจากลักษณะของค่ายภาษาอังกฤษของอาจารย์ แอนดรูว์ บิ๊กส์ มีเอกลักษณ์ ไม่เหมือน
ผู้อื่น และรับรองเป็นประสบการณ์การเรียนการสอนที่จะไม่มีวันลืม
… ที่สำ คัญที่สุด เป็นภาษาอังกฤษล้วน ไม่มีไทย ทำ ให้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นตอนแรกแต่คล่องตอนท้าย

1. English Only

ABA English Camps จัดขึ้นและบรรยายด้วยภาษาอังกฤษล้วน ทีมงานทุกคนสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษอย่างเดียว (ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน) เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการใช้
ภาษาอังกฤษในบรรยากาศธรรมชาติที่สุด ซึ่งเหมือนประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางไปต่าง
ประเทศแต่ยังอยู่ในราชอาณาจักรไทย

2. Always Fun

ABA English Camps สนุกมาก ไม่น่าเบื่อ
กิจกรรมมีลักษณะเหมือนเกมโชว์ทางโทรทัศน์
มีการวิ่ง กดปุ่ม แข่งขัน สีสัน ไฟกะพริบ ร้องเพลง
เต้น เพื่อได้คะแนนสะสมสำหรับรางวัลยิ่งใหญ่

3. Always Education

ABA English Camps สนุก แต่ต้องเป็นความสนุกสนานแฝงด้วยบทเรียน ความ
รู้ คติสอนใจ เทคนิกในการใช้ภาษาอังกฤษใหม่ หรือข้อคิดที่อาจไม่เคยรู้มา
ก่อน ค่ายของเราจะมี theme พิเศษซึ่งให้ความรู้พร้อมสอนการมีส่วนร่วมในสังคมที่มี
ประโยชน์ เช่น รักษาสิ่งแวดล้อม บทบาทชาวโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น

4. Real Life English Teachers

ครูสอนของ ABA English Camps เป็นชาวต่างชาติตัวเป็นๆ มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก เช่น สหราช
อาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ซึ่งทุกคนผ่านการฝึกอบรมของสถาบัณทางด้าน methodology ทุกคนมี
ประสบการณ์กับการจัดค่ายของเรามาหลายครั้ง

5. Focus on Confidence Building

วัตถุประสงค์หลักของ ABA English Camps คือการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองกับการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรและกิจกรรมภายในหลักสูตร
ตระหนักถึงข้อนี้เสมอ โดยไม่เน้นความถูกต้องเกินไป และสร้างทัศนคติที่ถูกต่อภาษาอังกฤษ พยายามทำให้ผู้เรียน รักภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการ
พูดและการสื่อสารด้วยปรัชญาการสอนที่เน้นว่า การพูดผิดเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

6. Focus on Speaking

หลักสูตรของ ABA English Camps เน้นการพูด ในบรรยากาศที่ธรรมชาติที่สุด เน้นการออกเสียงที่ถูก โดยเฉพาะเสียงในภาษาอังกฤษที่ภาษาไทย
ไม่มี เราไม่นิยมสอนไวยากรณ์ หรือกฏกติกาของภาษาอังกฤษ แต่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์และ Learning By Doing มากกว่า

7. What Do You Think?

ABA English Camps มีหลักสูตรที่ท้าความคิดของผู้เรียน โดยเน้นกิจกรรมเชิงคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน โดยครูจะชอบถาม
ว่า What do you think? กับ How do you feel? เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการระบายอารมณ์ คิดเป็น ในกรอบของภาษาอังกฤษ

8. We Do It All Ourselves ABA English Camps

สร้างและผลิตอุปกรณ์การเรียนการสอนเอง คิดกิจกรรมขึ้นมาเอง คิดขึ้นจากการที่
จะอยู่ใกล้ชิดกับคนไทยมานานและรู้ถึงสิ่งที่คนไทยอยากเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เราไม่นิยมเล่น
Hangman หรือ Scrabble หรือ Head Shoulders Knees And Toes เหมือนค่ายอื่น แต่ชอบคิดเกมขึ้นมาเองแทน

9. We Can Go Anywhere ABA English Camps

ไปได้ทุกที่เพื่อจัดค่ายภาษาอังกฤษ ในสองปีที่ผ่านมาเราได้จักค่ายที่จังหวัด
นครนายก จันทบุรี ระยอง ประจวบคีรีขัน สุราษฏ์ธานี กระบี่ นราธิวาส สงขลา ภูเก็ต พังงา ชัยภูมิ
ขอนแก่น นครราชสีมา นครพนม เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ

10. Safety First ABA English Camps

ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงกว่าหัวข้ออื่น ผู้เรียนอยู่ภายใต้การดูแล
ของทีมงานตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้าย

Seminars & Workshops

สนใจวิธีนำเสนอที่ถูกต้องไหม
อยากเก่งการเขียนอีเมล์เชิงธุรกิจไหม
กำลังหากิจกรรมพิเศษเพื่อตอบแทนพนักงาน เช่น วันครบรอบบริษัท
อยากจะมอบของขวัญพิเศษให้กับบริษัทลูกค้าของคุณ ที่ไม่เหมือนคนอื่นไหม
ABA จัดสัมมนาในหลากหลายหัวข้อและหลายรูปแบบ เพื่อสอดคล้องกับบริษัทคุณ และความ
ต้องการของคุณทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งวันในการจัด แต่เต็มไปด้วยข้อมมูลที่
สามารถนำ ไปใช้ในชีวิตประจำ วันในบริษัทมานานๆ อย่างเช่น …

Email Writing Clinic

ทางเลือกที่ดีสำ หรับผู้บริหารหรือ
พนักงานบริษัทที่มีเวลาน้อยที่จะเรียน เป็นสัมมนาที่ใช้เวลา
1 วันและสอนเทคนิคพื้นฐานในการเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ โดยให้
ประสบการณ์แท้จริงกับการเขียนที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที ครูของเรามี
ตัวอย่างการเขียนมากมาย และให้ผู้เรียนมาเขียนตาม ในวันนี้ครูแก้ผลงาน
ของผู้เข้าร่วมสัมมานาทุกคนและคืนภายในวันเดียวกัน ซึ่งเนื้อหาการสอน
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่นักศึกษาเขียนเอง

Really Good Presentations

งานนำ เสนอผลงาน หรือพูดต่อหน้าผู้อื่น เป็น
กิจกรรมที่คนไทยหลายคนกลัว ยิ่งต้องนำ
เสนอเป็นภาษาอังกฤษยิ่งกลัวมากขึ้น สัมมนานี้นำ ผู้เรียนเข้า
สู่วิธีนำ เสนอเป็นภาษาอังกฤษที่ไม่เคร่งเครียด โดยนำ เทคนิค
สำ คัญ คำ ศัพท์น่าใช้ รวมถึงกริยาท่าทางที่น่าฟัง ก่อนจะจัด
สัมมนา ผู้เรียนต้องเตรียมหัวข้อการพูดเพื่อลุกไปรายงาน
โดยครูของ ABA ช่วยทำ ให้งานนำ เสนอเข้มข้นมากขึ้น

Cross Culture: Around The World In A Day

สัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
เวลาคนไทยต้องร่วมงานกับชาวต่างชาติ ซึ่งในหลายกรณีความเข้าใจผิดสามารถเกิดขึ้นได้
ง่ายทั้งๆที่อาจไม่มีความขัดแย้ง มีเพียงไม่เข้าใจกัน ลักษณะสัมมานานี้จัดขึ้นในบรรยากาศ
สนุกสนาน มีกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องทำ เป็นทีม พร้อมการแลกข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นสัมมนาที่ได้รับความนิยมสูงกับองค์กรใหญ่ เพื่ออำ นวยความสะดวกใน
การดำ เนินกิจการอย่างราบรื่น

Pronunciation Clinic

การออกเสียงคำ ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเป็นประเด็นสำ คัญในการ
ฝึกที่หลายคนมองข้าม โดย ABA ถือว่าเป็นหัวข้อสำ คัญมาก
จึงนำ มาใช้ในทุกคาบเรียนของคอร์ส 30 ชั่วโมง ในสัมมนานี้ ABA จะอธิบาย
เสียงในภาษาอังกฤษที่ไม่มีในคำ ภาษาไทย การออกเสียงเสียงสุดท้ายของคำ ที่
ถูกต้อง และการออกเสียง -ed ตอนท้ายกริยาในรูปอดีตกาล สอดแทรกด้วยมี
กิจกรรมสนุกสนานเกี่ยวกับการออกเสียงในรูปแบบเกมโชว์

สัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเวลาคนไทยต้องร่วมงาน
กับชาวต่างชาติ ซึ่งในหลายกรณีความเข้าใจผิดสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายทั้งๆที่
อาจไม่มีความขัดแย้ง มีเพียงไม่เข้าใจกัน ลักษณะสัมมนานี้จัดขึ้นใน
บรรยากาศสนุกสนาน มีกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องทำ เป็นทีม พร้อมการแลก
ข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง เป็นสัมมนาที่ได้รับความนิยมสูงกับ
องค์กรใหญ่ เพื่ออำ นวยความสะดวกในการดำ เนินกิจการอย่างราบรื่น

เรามีข้อเสนอพิเศษสำหรับ:
• บริษัทเอกชน
• หน่วยงานรัฐ และกระทรวง
• มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยอาชีวศึกษา และโรงเรียน

สนใจติดต่อ
Head office : 086-339-5563
พี่เปิ้น: 089-424-5365
พี่ยอด: 081-621-9914
หรือเมลมาที่ hello@andrewbiggs.com