ABA ในองค์กรของคุณ

ถึงเวลา ทำ People transfornation แล้วนะครับ ช่วงวิกฤตแบบนี้ เรามา upskill ทีมงานขององค์กรกัน เมื่อกลับสู่ภาวะปกติ บริษัทและองค์กรของคุณ จะมีความพร้อมในการก้าวกระโดดมากกว่าองค์กรอื่นๆ

ปัจจุบัน การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่สร้างโอกาส เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจในโลกของธุรกิจ

ABA มีบริการส่งครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษถึงที่สำนักงานของคุณ ซึ่งครูทุกคนถูกฝึกจากอาจารย์ แอนดรูว์ บิ๊กส์ โดยตรง เพื่อยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ พูดคุย เจรจาและทำข้อตกลง ทั้งในระดับเบื้องต้น ปานกลาง หรือต้องการความเข้มข้นการใช้ภาษาอังกฤษระดับสูง

เรามีข้อเสนอพิเศษสำหรับ:
• บริษัทเอกชน
• หน่วยงานรัฐ และกระทรวง
• มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยอาชีวศึกษา และโรงเรียน

สนใจติดต่อ

Head office : 086-339-5563

พี่เปิ้น: 089-424-5365

พี่ยอด: 081-621-9914

หรือเมลมาที่ hello@andrewbiggs.com