เกี่ยวกับ ABA

สถาบันสอนภาษา แอนดรูว์ บิ๊กส์ Andrew Biggs Academy (ABA) อยู่ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการได้ ทำการเปิดการสอนมาแล้วกว่า 13 ปี หลักสูตรเขียนและพัฒนาโดย แอนดรูว์ บิ๊กส์ เอง ซึ่งอาศัยประสบการณ์จากการอยู่ใกล้ชิดกับคนไทยและคุ้นเคยกับวัฒนธรรมไทยมานาน โดยเฉพาะในด้านการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรเน้นด้านการสื่อสารผ่านกิจกรรม ประสบการณ์ และ การฝึกฝนที่มีความหลากหลาย เนี้อหาเน้นแนวปฏิบัติและสามารถนนำมาใช้ได้จริงในชีวิตทำงานประจำวัน ปัจจุบันนี้สถาบันสอนภาษา แอนดรูว์ บิ๊กส์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น outsource แก่บริษัททั้ง
ขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยการจัดทำหลักสูตรและนำทีมอาจารย์ไปประจำในบริษัทและสถาบันต่างๆ

ABA Services

ABA ในสำนักงานของคุณ

ในทุกๆ วันทั่วกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ผู้บริหาร นักธุรกิจ พนักงานในทุกระดับต่าง

ABA ในโรงเรียน / มหาวิทยาลัยของคุณ

คุณกำลังมองหาครูชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐาน สำหรับการสอนที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของท่านหรือไม่่

ABA บทเรียนส่วนตัว

การเรียนภาษาอังกฤษถือว่าเป็นการกระท ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ปัจจุบันนี้ผู้บริหารต้องสามารถสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ…

ABA English Camps

สถาบันสอนภาษา แอนดรูว์ บิ๊กส์ มีประสบการณ์การจัดค่ายภาษาอังกฤษมามากกว่า 15 ปีแล้ว สามารถจัดค่ายได้

แอนดรูว์ บิ๊กส์ ในออฟฟิศของคุณ

แอนดรูว์ บิ๊กส์ จัดทอล์คโชว์เดี่ยว เพื่อกระตุ้น ให้ผู้ฟัง
สร้างทัศนคติที่ถูกต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

ABA Clients

ABA Clients